1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

09

     

มิถุนายน
2564

มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น
ด้วย บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) มองเห็นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางบริษัทฯ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนใช้ในการศึกษาซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ  ได้มอบทุนให้กับบุตรพนักงานจำนวน 26 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท บริษัทฯ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอให้ท่านคงความตั้งใจพากเพียรให้ก้าวหน้าทางการศึกษาสืบไป