1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

30

     

เมษายน
2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และสารต่างๆ จากท่านประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ของทาง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด