1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

23

     

มิถุนายน
2559

อบรมหลักสูตร "บูรณาการภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร"

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “บูรณาการภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร”  ซึ่งเป็นไปตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผู้นำ  และก่อให้เกิดความร่วมมือของกระบวนการทำงานเป็นทีม นำไปสู่การพัฒนาแผนงานตามเป้าหมายขององค์กรและสร้างความเข้าใจในการบริหารประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร และเพื่อเป็นการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายในการทำงาน  สามารถนำแนวคิด หลักการ การกำหนดตัวชี้วัดผลงานไปใช้ได้และให้มีความเหมาะสม เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้สูงขึ้น  โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

หัวข้ออบรม  วันที่  23 มิถุนายน  2559  Integration of Leadership

1. เปิดใจกันและรู้จักซึ่งกันและกัน

2. ความสำคัญของผู้นำและภาวะผู้นำ 

3. การวิเคราะห์  SWOT  องค์กร

4. ภาวะผู้นำ กับการจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Leadership  Strategy)

                                5. การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับความท้าทาย (Leadership  Style  Application)

6.บทรวมเนื้อหาและสรุปภาพรวม

 

หัวข้ออบรม วันที่  24  มิถุนายน 2559   Team Building Development

1. ความจำเป็นของการทำงานเป็นทีมสัมพันธภาพและการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                                2. ประเมินตนเองในบริบทการปฏิบัติงาน  กิจกรรม POEMS : Mini Survey

3. บทบาทภาวะผู้นำสำหรับการสร้างทีมงานเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์การ

4. แนวทางบูรณาการภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร

5. บทรวมเนื้อหาและสรุปภาพรวม