1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

06

     

เมษายน
2560

อบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และนำมาปรับปรุงเอกสารให้สอดคลองกับระบบ ISO ดังกล่าว