1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ดาวน์โหลด
 4.     ติดต่อเรา
 5.     Facebook

วัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

 • ปี 2520 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

 • ปี 2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2536 - 2544 บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ปี 2523 - 2536 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 8 ประจำกองเสา และ ไม้คอน
 • ปี 2521 - 2522 บริษัท คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ตำแหน่ง วิศวกร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 27)
 • อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 10)
  หอการค้าไทย
 • ปี 2543 การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 สมาคมคอนกรีต/บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด
  ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 9000 QCP. บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด
  Manager 2000 รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2542 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 64
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

 • ปี 2536 - 2539 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2531 - 2535 ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ เอกบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2559 - 2561 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2556 - 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน การตลาดและการขาย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือ ทาทา สตีล
 • ปี 2555 - 2556 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงาน โครงการ
  บริษัท TSN Wires จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น) ในเครือ ทาทา สตีล
 • ปี 2547 - 2554 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนขายในประเทศและผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ ทาทา สตีล
 • ปี 2540 - 2547 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนขายและการตลาด
  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ NatSteel Group
 • ปี 2539 - 2540 ตำแหน่ง Sales Supervisor
  บริษัท เหล็กสยาม จำกัด ในเครือ ปูนซีเมนต์ไทย
 • ปี 2535 - 2539 เริ่มงานในตำแหน่ง ผู้แทนขาย
  บริษัท เหล็กสยาม จำกัด ในเครือ ปูนซีเมนต์ไทย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Top Executive program for creative & amazing thai services
  จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่น 9/2017
 • ปี 2554 Tata Business Excellency Model (TBEM) in India by Tata Steel
 • ปี 2553 Leadership Program by Gallup Inc with Tata Steel India
 • ปี 2552 Executive Coaching Program

โสภณ คำภักดี

กรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค

การศึกษา

 • ปี 2526 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2544 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค
 • ปี 2539 - 2544 บริษัท ศิริกร จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
 • ปี 2537 - 2538 บริษัท เทด้า จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ
 • ปี 2528 - 2537 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5
 • ปี 2527 - 2528 บริษัท วิทย์วิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง & คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ตำแหน่ง วิศวกร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2545 มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร
  กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน การบริหารและการจัดการภายในองค์กร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 94
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ปี 2544 การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 บริษัท ศิรกร จำกัด / บริษัท ควอลิตี้แอ็ดวานเทจ จำกัด
  ผู้ตรวจสอบภายใน ระบบ ISO 9000 บริษัท ควอลิตี้แอ็ดวานเทจ จำกัด

ปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

การศึกษา

 • ปี 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2542 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

 • ปี 2546 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 • ปี 2542 - 2546 บริษัท เอเซียเทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรสำนักงาน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 เรื่อง IPO Focus เตรียมความพร้อมสู่ตลาดหุ้น
  จากสถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2558 เรื่อง สถานการณ์เถ้าลอยและการใช้คอนกรีต : ประโยชน์ ปัญหา และการจัดการจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากสถาบันอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE@TBS) รุ่นที่ 21 จำนวน 208 ชม. จากสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ปี 2549 เรื่อง เทคนิคการออกแบบเสาเข็มและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงอย่างมืออาชีพ
  จากสถาบันอบรม สมาอุตสาหกรรมคอนกรีต
 • ปี 2549 เรื่อง 59 วิธีในการประหยัดภาษี จากสถาบันอบรม หอการค้าสระบุรี
 • ปี 2548 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 135
  จากสถาบันอบรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โสภณ โอภาไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค และ /QMR

การศึกษา

 • ปี 2530 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล วิทยาลัยครูพระนคร
 • ปี 2529 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร

ประสบการณ์

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค และ QMR
 • ปี 2544 - 2561 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค
 • ปี 2538 - 2544 บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ปี 2526 - 2538 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง พนักงานช่าง
 • ปี 2525 - 2526 เทคนิคไทยสุริยะ ชลบุรี ตำแหน่ง อาจารย์แผนกช่างยานยนต์
 • ปี 2519 - 2525 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ตำแหน่ง ช่างประจำกองร้อยปืน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2545 การบริหารและการจัดการภายในองค์กร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ปี 2543 การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 สมาคมคอนกรีต/
  บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 9000 QCP./
  บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร กรมแรงงาน/
  วิทยากรรับเชิญ
 • ปี 2541 THE 12-HOURS MBA PROGRAM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2533 การรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.

สมยศ อัคคไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ตรวจสอบ

การศึกษา

 • ปี 2538 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปี 2517 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ตรวจสอบ
 • ปี 2553 - 2561 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ตรวจสอบ และ QMR
 • ปี 2518 - 2553 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบ, ผู้จัดการสาขา, VP ผู้จัดการเขต, VP ผู้จัดการสายควบคุมปฏิบัติงาน, VP ผู้จัดการควบคุมความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์

การฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่งศักดิ์ ยันตพร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง

การศึกษา

 • ปี 2519 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • ปี 2542 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

มณฑล จารุวรรณาภรณ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี และการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การบัญชี
 • ปริญญาโท Portland State University Major Economics

ประสบการณ์

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี และการเงิน
 • ปี 2559 - 2561 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
 • ปี 2557 - ปี 2559 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สายงาน สำนักกรรมการ
 • ปี 2555 - ปี 2557 ธนาคารทหารไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
 • ปี 2554 - ปี 2555 ธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • ปี 2535 - ปี 2554 ธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่ง ผอ.ธุรกิจสัมพันธ์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 4/2561
  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2561 เรื่อง IPO Focus เตรียมความพร้อมสู่ตลาดหุ้น
  จากสถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย

การศึกษา

 • ปี 2557 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Heriot-Watt University
 • ปี 2554 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2557 – 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ปี 2557 – 2557 ตำแหน่ง Management Trinee
  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2554 - 2556 เริ่มงานในตำแหน่ง วิศวกรสำนักงาน
  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ณิดา ทั่งวัฒโนทัย

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาโท International Business Management with Finance, Heriot-Watt University
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
 • ปี 2558 -2561 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
 • ปี 2557 -2558 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด Management Trainee
 • ปี 2555 -2556 KPMG Auditor

การฝึกอบรม

 • เรื่อง TISCO Wealth Enhancement Program: WEP2

ภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

 • ปี 2552 ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2546 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน และเลขานุการบริษัท
 • ปี 2557 - ปี 2560 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • ปี 2552 - ปี 2557 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
  ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
 • ปี 2552 - ปี 2552 บริษัท วี-เวนทิส คอนเซาส์ติ้ง จำกัด
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 90/2018
 • ปี 2560 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • ปี 2560 เรื่อง มิติใหม่ของศาลไทย การยื่นและสั่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ปี 2546 เรื่อง การสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 56
  โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา