1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ติดต่อเรา
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     Youtube
 6.     Facebook

ทัฬห์ สิริโภคี

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอิสระ

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master in Management Asian Institute of Management
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพฯ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2560 - 2563 กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพฯ

การฝึกอบรม

 • ปี 2563 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020)
 • ปี 2562 หลักสูตร Introduction to Compassionate Systems Framework in School ณ ประเทศสหรัฐอเมริก
 • ปี 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27)
 • ปี 2560 Study Tour on MSME Development Programs and Policies of Taiwan
 • ปี 2559 CSR, Sustainability & Corporate Social Innovation Summit 2016
 • ปี 2558 Microfinance Appreciation Course (Philippines)
 • ปี 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4
 • ปี 2558 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1
 • ปี 2556 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
 • ปี 2553 หลักสูตร ปรอ (รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53)
 • ปี 2551 Pacific Rim Bankers Program (University of Washington)

เวทย์ นุชเจริญ

 • ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

 • ปี 2536 พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2520 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2560-ปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
 • ปี 2559-ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ปี 2560-2562 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 • ปี 2560-2562 บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 • ปี 2557-ปัจจุบัน บริษัท ไทยฟู้ดส์ (กรุ๊ป) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

การฝึกอบรม

 • ปี 2558 หลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (วตท.18) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปี 2556 หลักสูตร Role of The chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553 หอการค้าไทย
 • ปี 2549 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
 • ปี 2549 หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุคุณ พรหมายน

 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

การศึกษา

 • รป.บ.(ตร.) จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 38)
 • ร.ม.(การเมืองการปกครอง) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)

 • 1 ต.ค. 2561 รอง ผบช.น.
 • 1 ส.ค. 2560 รอง ผบช.ภ.3
 • 1 ต.ค. 2559 ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
 • 1 ต.ค. 2557 ผบก.ภ.จว.อ่างทอง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 295/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 3 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.5)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น58)

วัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 • ปี 2520 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

 • ปี 2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.ซี.ไนโตร จำกัด
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แลนด์ โปร พลัส จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 295/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 27)
 • อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 10)
  หอการค้าไทย
 • ปี 2543 การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 สมาคมคอนกรีต/บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 9000 QCP. บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง จำกัด
 • Manager 2000 รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2542 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 64
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 • ปี 2536 - 2539 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2531 - 2535 ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ เอกบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน การตลาดและการขาย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือ ทาทา สตีล
 • ปี 2555 - 2556 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงาน โครงการ
  บริษัท TSN Wires จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น) ในเครือ ทาทา สตีล
 • ปี 2547 - 2554 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนขายในประเทศและผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ ทาทา สตีล

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 161/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Top Executive program for creative & amazing thai services
  จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่น 9/2017
 • ปี 2554 Tata Business Excellency Model (TBEM) in India by Tata Steel
 • ปี 2553 Leadership Program by Gallup Inc with Tata Steel India
 • ปี 2552 Executive Coaching Program

โสภณ คำภักดี

 • กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
 • กรรมการ

การศึกษา

 • ปี 2526 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานปฎิบัติการ
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แลนด์ โปร พลัส จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2545 มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร
  กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • การบริหารและการจัดการภายในองค์กร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 94
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ปี 2544 การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 บริษัท ศิรกร จำกัด / บริษัท ควอลิตี้แอ็ดวานเทจ จำกัด
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ระบบ ISO 9000 บริษัท ควอลิตี้แอ็ดวานเทจ จำกัด

ปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

 • กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 • กรรมการ

การศึกษา

 • ปี 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2542 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

 • ปี 2546 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 เรื่อง IPO Focus เตรียมความพร้อมสู่ตลาดหุ้น
  จากสถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2558 เรื่อง สถานการณ์เถ้าลอยและการใช้คอนกรีต : ประโยชน์ ปัญหา และการจัดการจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากสถาบันอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE@TBS) รุ่นที่ 21 จำนวน 208 ชม. จากสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ปี 2549 เรื่อง เทคนิคการออกแบบเสาเข็มและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงอย่างมืออาชีพ
  จากสถาบันอบรม สมาอุตสาหกรรมคอนกรีต
 • ปี 2549 เรื่อง 59 วิธีในการประหยัดภาษี จากสถาบันอบรม หอการค้าสระบุรี
 • ปี 2548 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 135
  จากสถาบันอบรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมยศ อัคคไพบูลย์

 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา

 • ปี 2538 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปี 2517 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - 2563 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2561 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ตรวจสอบ และ QMR บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2518 - 2553 ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบ, ผู้จัดการสาขา, VP ผู้จัดการเขต, VP ผู้จัดการสายควบคุมปฏิบัติงาน, VP ผู้จัดการควบคุมความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

การฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่งศักดิ์ ยันตพร

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ

การศึกษา

 • ปี 2519 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • ปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 12/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

มณฑล จารุวรรณาภรณ์

 • กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาโท Portland State University Major Economics
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การบัญชี

ประสบการณ์

 • ปี 2562 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - 2562 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2559 - 2561 ตำแหน่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2557 - ปี 2559 ตำแหน่ ผู้อำนวยการ สายงาน สำนักกรรมการ
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2555 - ปี 2557 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย
 • ปี 2554 - ปี 2555 ตำแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
 • ปี 2535 - ปี 2554 ตำแหน่ง ผอ.ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 4/2561
  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2561 เรื่อง IPO Focus เตรียมความพร้อมสู่ตลาดหุ้น
  จากสถาบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ

 • กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปี 2557 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Heriot-Watt University
 • ปี 2554 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.ซี.ไนโตร จำกัด
 • ปี 2563 – ปัจจุบัน กรมการ บริษัท วสุทรายทอง จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร : Leadership Journey : Module Management
  DeOne International Co.,LTD.
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 163/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่น 9/2017
 • ปี 2558 SCP Young Entrepreneur Program – YEP’ 19
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 TISCO Wealth Enhancement Program – TISCO WEP’ 3
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 KrungThai Modern Management for SMEs KTB MMS’ 7
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 Development of the business to support ASEAN Economic Community (AEC) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปี 2555 Instructional Leadership Development กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปี 2555 The chief engineer of Construction Management
  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
 • ปี 2554 Workshop on the development of industry entrepreneurial – KPO’ 238
 • ปี 2554 Structural analysis and structural design for a local technician
  สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
 • ปี 2554 Structural/Civil Engineering and Development of Thai Infrastructure and Thai Society บริษัท อาร์ อี ไอ ซอฟท์แวร์ จำกัด

ณิดา ทั่งวัฒโนทัย

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
 • กรรมการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท International Business Management with Finance, Heriot-Watt University
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 –2563 กรรมการ บริษัท วสุทรายทอง จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP176/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร : Leadership Journey : Module Management
  DeOne International Co.,LTD.
 • TISCO Wealth Enhancement Program: WEP2 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สมชาย ขำวงษ์

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

การศึกษา

 • ปี 2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค

ประสบการณ์

 • ปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 – 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – 2562 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานชลบุรี บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2553 – 2556 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการโรงงานสระบุรี บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2551 - 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานบุรีรัมย์ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2546 - 2551 ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกขาย โรงงานสระบุรี บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2544 – 2546 ตำแหน่ง พนักงานขาย โรงงานสระบุรี บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2528 - 2544 ตำแหน่ง พนักงานบัญชี/พัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุโขทัยคอนกรีตอัดแรง

การฝึกอบรม

 • ปี 2563 หลักสูตร โครงการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ / คุณสุรชัย สนธิรติ
 • ปี 2562 หลักสูตร Coperate Risk Management / คุณสุรชัย สนธิรติ
 • ปี 2561 หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ / ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล และ อาจารย์วิกรม กอบเดช
 • ปี 2560 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับผู้บริหาร / อ.อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์
 • ปี 2559 หลักสูตร เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานใฝ่สัมฤทธิ์และกิจกรรมสร้างคุณภาพงานด้วยระบบ 5 ส. / อ.กิติ จารุอารนันท์
 • ปี 2558 หลักสูตร Business Model การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ / อ.พอพงษ์ เอียดละออ
 • ปี 2557 หลักสูตร การจัดทำแผนงบประมาณ / อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
 • ปี 2557 หลักสูตร การพัฒนาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) / อ.กิตติพัฒน์ สุมนัส
 • ปี 2557 หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อลดกระบวนการสูญเสีย 7 ประการ ในกระบวนการผลิต / คุณปวรรต สุขประเสริฐ จาก ปูนซีเมนต์ไทย
 • ปี 2554 หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น / อ.ภูรี พรพนารัตน์
 • ปี 2551 หลักสูตร การควบคุมกระบวนการผลิต, ปริมาณวัตถุดิบ, คลังสินค้าสำเร็จรูป, กระบวนการผลิตคอนสปัน / คุณชัยยงค์ วงค์ธนานันท์
 • ปี 2551 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI ในกระบวนการผลิต / บริษัท เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ปี 2551 หลักสูตร กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen / บริษัท เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ปี 2550 หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ / ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ปี 2548 หลักสูตร การตลาดขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ปี 2547 หลักสูตร ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ปี 2544 หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9002 / คุณโสภณ โอภาไพบูลย์

ภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

 • ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

 • ปี 2552 ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2546 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน และเลขานุการบริษัท
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - ปี 2560 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2552 - ปี 2557 ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
 • ปี 2552 - ปี 2552 ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย
  บริษัท วี-เวนทิส คอนเซาส์ติ้ง จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 163/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 1/2562 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Company Reporting Program CRP) รุ่น 24/2019
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 90/2018
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • ปี 2560 เรื่อง มิติใหม่ของศาลไทย การยื่นและสั่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  โดย สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ปี 2546 เรื่อง การสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 56
  โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

จิระพงษ์ ชัยยะสมบูรณ์

 • ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย

การศึกษา

 • ปี 2539 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

 • ปี 2562 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย
  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2562 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายตั้งแต่ปี 2552 (รับผิดชอบงานขายสินค้าเหล็กเส้นงานโครงการ สินค้าเหล็กเส้นขึ้นรูป และสินค้าเหล็กลวดเกรดพิเศษ
 • ปี 2556-2562 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน (รับผิดชอบงานขายสินค้าเหล็กเส้นงานโครงการ, เหล็กเส้นขึ้นรูป และล่าสุดรับผิดชอบงานการพัฒนาตลาด และการสื่อสารแบรนด์) บมจ.ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
 • ปี 2539 - 2548 เริ่มทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการเทคนิค ต่อมาย้ายเป็นผู้แทนขายสินค้าเหล็กทรงยาวหลากหลายผลิตภัณฑ์ บริษัท ค้าเหล็กก่อสร้าง จำกัด (บจก.เหล็กสยาม) ในเครือซิเมนต์ไทย

การฝึกอบรม

 • ปี 2562 Thailand Digital Technology Forsight (หน่วยงานจัดอบรม DEPA)
 • ปี 2562 TMA Trend Talk x SET : Reshaping Business in Response to the Sustainable Trend (หน่วยงานจัดอบรม TMA)
 • ปี 2561 Marketing Segmentation (หน่วยงานจัดอบรม SBDC)
 • ปี 2561 Marketing Principle (หน่วยงานจัดอบรม SBDC)
 • ปี 2561 Executive Briefing : Organization Transformation & Future Trend of Work (หน่วยงานจัดอบรม CHR)
 • ปี 2561 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า - CRM (หน่วยงานจัดอบรม SBDC)
 • ปี 2559 Professional Presentation Skills (หน่วยงานจัดอบรม CC – Knowledgebase)