1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ติดต่อเรา
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     Youtube
 6.     Facebook

ทัฬห์ สิริโภคี

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอิสระ

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master in Management Asian Institute of Management
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพฯ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2560 - 2563 กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพฯ

การฝึกอบรม

 • ปี 2563 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020)
 • ปี 2562 หลักสูตร Introduction to Compassionate Systems Framework in School ณ ประเทศสหรัฐอเมริก
 • ปี 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27)
 • ปี 2560 Study Tour on MSME Development Programs and Policies of Taiwan
 • ปี 2559 CSR, Sustainability & Corporate Social Innovation Summit 2016
 • ปี 2558 Microfinance Appreciation Course (Philippines)
 • ปี 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4
 • ปี 2558 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1
 • ปี 2556 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
 • ปี 2553 หลักสูตร ปรอ (รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53)
 • ปี 2551 Pacific Rim Bankers Program (University of Washington)

เวทย์ นุชเจริญ

 • ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

 • ปี 2536 พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2520 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 • ปี 2560-ปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
 • ปี 2559-ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ปี 2560-2562 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 • ปี 2560-2562 บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 • ปี 2557-ปัจจุบัน บริษัท ไทยฟู้ดส์ (กรุ๊ป) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

การฝึกอบรม

 • ปี 2558 หลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (วตท.18) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปี 2556 หลักสูตร Role of The chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2553 หลักสูตร