1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     คุยกับวิศวกร
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     ติดต่อเรา
 6.     Facebook
 7.     Youtube

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของประเทศ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยม

ทุกคนคือคุณค่า ทุกสินค้าคือคุณภาพ

พันธกิจ

 • การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาด้านการผลิต
 • การพัฒนาโครงสร้างในการบริหารงานขององค์กรให้เป็นมหาชน
 • การสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
 • การพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน