1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ดาวน์โหลด
  4.     ติดต่อเรา
  5.     Facebook

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของประเทศ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยม

ทุกคนคือคุณค่า ทุกสินค้าคือคุณภาพ

พันธกิจ

  • การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต
  • การพัฒนาโครงสร้างในการบริหารงานขององค์กรให้เป็นมหาชน
  • การสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
  • การพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน