1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

20

     

ตุลาคม
2561

นำลูกปูนที่ไดทำการสดสอบแล้ว บริจาคให้ เพื่อสาธารณะประโยชน์
โรงงานสุโขทัยนำลูกปูนที่ไดทำการสดสอบแล้ว บริจาคให้  เพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้กับโรงเรียนกระชงค์(ประชาอุทิศ) อ.เมือง จ.สุโขทัย  และ ส่วนสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน